Privacybeleid

Bescherming van je persoonsgegevens
Bij Numbar vinden wij jouw privacy heel belangrijk. Wij hebben een privacybeleid ontwikkeld dat in overeenstemming is met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid is doorgevoerd in onze werk processen, systemen en documentatie. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hieronder graag.

Gebruik van je persoonsgegevens
Numbar gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres, postcode en woonplaats
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Numbar verwerkt ook enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
– Burgerservivenummer (BSN)
– Financiele gegevens in de ruimste zin
– Familiale banden/ verhoudingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Numbar verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om onze dienstverlening, in de ruimste zin, aan je te kunnen uitvoeren
– Het verzorgen van de financiële administratie
– Het opstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages
– Het opstellen van belastingaangiftes en (belasting)advies
– Het opmaken van loonstroken
– Jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Numbar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of omdat wij op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Numbar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Numbar) tussen zit. We bewaren de door jou aangeleverde persoonsgegevens wel in geautomatiseerde systemen. Wil je weten in welke computerprogramma’s of -systemen jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn
Numbar bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Zo worden permanente gegevens 10 jaar en financiële (persoons)gegevens 7 jaar bewaard.

Cookies of vergelijkbare technieken
Numbar maakt gebruik van Google Analytics voor het tracken van websiteverkeer. Hierbij worden IP-adressen geanonimiseerd, wordt er geen data gebruikt voor aanvullende Google-diensten en is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarin wij hebben afgesproken wat ze met de gegevens mogen doen. Je privacy wordt derhalve volledig gewaarborgd.

Het delen van gegevens met derden
Numbar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst.

Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Numbar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Numbar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via mail@numbar.nl

Wijziging van deze verklaring
Numbar kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien wijziging in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geeft. Wij raden jou aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.